ก้าวทัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์

ก้าวมากับเรา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

จำนวน 20 คน เท่านั้น

Programming

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาการพัฒนาแอพลิเคชัน รูปแบบ Web Application เช่น HTML, CSS, JavaScript, PHP, JSP และในรูปแบบ Window Application เช่น C++, Java, C#, Visual Basic และระบบฐานข้อมูล Database System

Networking

ระบบเครือข่่าย

ศึกษาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ การติดต้้งและดูแลรักษา เช่น การติดตั้งระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย (Ubuntu, CentOS) การติดตัังระบบปฏิบัติการ (Windows)

Multimedia

มัลติมีเดีย

ศึกษาการใช้งานโปรแกรมกราฟิก การใช้โปรแกรมด้านมัลติมีเดีย เช่น Photoshop, Flash, Adobe Premiere เพื่อสร้างสื่อออนไลน์ หรือออฟไลน์

Mobile Application Dev.

พัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

ศึกษาการพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ เช่น Android Development, Cross-platform (Native Script)